Kaple sv. Vendelína

 

Stoleté jubileum kaple svatého Vendelína na Vendelíně

V roce 2010 uplynulo sto let od stavby kapličky na Vendelíně. Farní kronika k tomu poznamenává: „V měsíci březnu 1910 bylo započato se stavbou kaple na Vendelíně, jelikož stará hrozila sesutím, kterážto stavba byla v měsíci červenci téhož roku dokonána. Kaple jest 8 metrů zvenku dlouhá a 5 metrů široká. Jest stavena z tvrdého materiálu, základ z kamene, zdi z cihel. Jest celá klenutá, dlažba uvnitř cementová a držena ve slohu románském. Jest opatřena malou věžkou, v níž se nachází zvonek v ceně 100K (korun) od firmy Adolfa Hillera z Brna, střecha jest kryta břidlicí, střecha na věžce plechem. Má jedny dveře, kterými se vchází do kaple, čtyři okna, na každé straně dvě. Nachází se v ní oltář, s obrazem patrona kaple sv. Vendelína, kterýžto obraz jest umístěn nad oltářem. Oltář stál 500K, stavba vyžadovala nákladu 2500K. Malbu kaple provedl Roman Vrána, řezbář a sochař, rodák ze Štáblovic, taktéž obraz nad oltářem i kříž zhotovil; stolařskou práci provedl Valentin Tesař, stolař ze Štáblovic. [...] Roku 1911 dne 27. srpna posvětil farář Martin Macek kříž nový, dřevěný a nově vystavenou kapli na kolonii Vendelíně za velikého účastenství farníků.“ (FK str. 53n)

Ohledně zvonu na Vendelíně se ve farní kronice píše: „3. února (1941) po vyrozumění byly sejmuty z věže (kostela ve Štáblovicích) zvony firmou Kromer z Opavy. [...] Byly též odebrány zvony v Mikolajicích (1) a na Vendelíně. [...] Na Vendelíně byl v kapli zvonek 21Kg těžký s nápisem: „Adela Hillerová vdova a syn v Brně 1910.“  Tento zvonek byl za první světové války skryt, vhozen do studny. Nyní se ovšem obával každý něčeho podobného, stihl by ho přísný trest, snad i ztráta života. [...] 5.2. byly zvony autem odvezeny do Opavy.“ (FK str. 86n) Tolik k celkem kusým zprávám o kapli na Vendelíně ve farní kronice.

Před oslavou stoletého jubilea proběhla výmalba kaple a vyspravení a nový nátěr fasády, takže zase září v celé své kráse.

Oslava stoletého jubilea proběhla sice v deštivém počasí, ale přesto za hojné účasti lidí z blízka i daleka v neděli 5. září odpoledne. Slavnostní mše svatá byla sloužena v kapli v 1500 hodin a po ní bylo připraveno posezení s občerstvením pro všechny.

Mgr. Václav Koloničný, farář